مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

اسامی پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی دوره مقدمات تدبر - زمستان 1393:

خانم مرضیه علیخانی    

خانم مینا زمانیان

خانم مهناز اشک‌ریز

خانم عاطفه میرزایی

خانم مریم نوری

خانم شهره‌سادات منتظری

خانم طاهره جراحی

خانم فاطمه کاشی

خانم فاطمه‌سادات سید علیخانی

خانم هانیه ملکی

خانم فاطمه دهرویه

خانم محدثه عباسی

خانم صبا ممانی

خانم مریم مقیسه

خانم فاطمه مقیسه

خانم فاطمه تیموری‌نیا

خانم سویدایی جم

خانم شیرین کیپورفرد

خانم فاطمه حمزه‌لوی

خانم فهیمه‌سادات میر عطایی

خانم رقیه شاهدی

خانم فاطمه‌السادات پور فاطمی

خانم زهرا سادات اسکندری

خانم زهرا محمدی

خانم زهره حسین میرزایی

خانم معصومه شاهدی

خانم سمیرا ناصری

۹۳/۱۱/۱۰