مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

برنامه‌های آموزشی مدرسه اهل بیت در چهار سطح ارائه خواهد شد:

 

1.  سطح عمومی: در این سطح مخاطب ضمن آشنایی با مهمترین مبانی و مهارت‌های زندگی مبتنی بر قرآن، توان تدبر در قرآن را تا حدی که بتواند پاسخ پرسش‌های عمومی خود را از قرآن استخراج نماید پیدا می‌کند. (این سطح در طی 5 تا 6 نیمسال ارائه می‌شود.)

2.  سطح تخصصی: در این سطح مخاطب با اصول کلی حاکم بر خانواده قرآنی و همچنین مبانی اصلی مهارت‌های مطرح شده در این زمینه آشنا شده و علاوه بر آنکه توان تدبر در قرآن خود را کامل می‌نماید، این امکان را پیدا می‌کند که متناسب با نیازها و نواقص موجود در حوزه مسائل خانواده، اقدام به طراحی ساختارها و فرآیندهای عملی مبتنی بر قرآن نماید. (این سطح در طی 5 تا 6 نیمسال ارائه می‌شود.)

3.  سطح مدیریتی: در این سطح مخاطب با مبانی، مهارت‌ها و مسائل حوزه خانواده و تربیت فرزند در یک نظام کلان و جامع و از سه منظر هستی، انسان و جامعه آشنا می‌شود و ضمن تسلط بر روش‌های تدبر در دعا، این امکان را پیدا می‌کند که در خصوص مسائل حوزه خانواده اقدام به نظام‌سازی و اجرا نمودن آن نماید. (این سطح در طی 8 تا 9 نیمسال ارائه می‌شود.)

4.  سطح اجتهادی: در این سطح مخاطب ضمن آشنایی با مباحث و دروس حوزوی، با مسائل فقهی حوزه خانواده و تربیت آشنا شده و بدین ترتیب امکان اجتهاد قرآنی در حوزه مسائل خانواده را پیدا می‌کند. (این سطح در 6 تا 7 نیمسال ارائه می‌شود.)

 

عناوین درسی

برای هر یک از سطوح آموزشی یاد شده عناوین درسی ذیل در نظر گرفته شده است:

 

عناوین درسی سطح عمومی

-           مقدمات تدبر در قرآن

-           روش‌های تفکر در قرآن

-           روش‌های تدبر کلمه‌ای

-           روش‌های تدبر سوره‌ای

-           روش‌های تدبر قرآن به قرآن

-           تدبر در ساحت بیت (با رویکرد کاربردی)

-           دوره اول رشد

-           دوره دوم رشد

-           دوره سوم رشد (بلوغ عقلی)

-           دوره چهارم رشد (بلوغ عاطفی)

-           تربیت دینی کودک و نوجوان

-           تفکر برای زندگی

-           تفکر بنیادی

ـ برنامه ریزی عمومی

ـ ساختار وجودی انسان

ـ ساختار وجودی ناس

که این عناوین انشاللله در پنج ترم به مخاطبین ارائه خواهد شد.

 

دروسی که در ترم اول باید گذراند عبارتند از:

مقدمات تدبر در قرآن/ پیش نیاز دوره روشهای تفکر در قرآن

دوره اول رشد/ پیش نیاز  دوره دوم رشد

تدبر در ساحت بیت(با رویکرد کاربردی)

تربیت دینی کودک و نوجوان

 

دروسی که در ترم دوم باید گذراند عبارتن از:

دوره تفکر در قرآن/ پیش نیاز تدبر کلمه

دوره دوم رشد/پیش نیاز دوره سوم رشد

تفکر بنیادی

 

دروسی که در ترم سوم باید گذراند:

تدبر کلمه/ پیش نیاز تدبر سوره ای

دوره سوم رشد/ پیش نیاز دوره چهارم رشد

آشنایی با ساختار وجودی انسان / پیش نیاز ساختار وجودی ناس

 

دروسی که در ترم چهارم باید گذراند عبارتند از:

تدبر سوره ای/پیش نیاز تدبر قران به قرآن

دوره چهارم رشد/پیش نیاز دوره پنجم رشد

ساختار وجودی ناس

 

دروسی که در ترم پنجم باید گذراند عبارتند از:

تدبر قرآن به قرآن/ پیش نیاز تدبر سوره ای(مکی)

دوره پنجم رشد

دوره برنامه ریزی عمومی

 

تبصره:  گذراندن دوره های رشد به صورت همنیاز امکان پذیر است.

ـ رفتن به سطح بالاتر کتابهای تدبر و دوره های رشد با قبولی در آزمون خروجی هر کتاب امکان پذیر است.

ـ گذراندن دوره های رشد وکتابهای ساختار وجودی  برای مستمعین و بدون آزمون ورودی نیز امکان پذیر است.