مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴ ق.ظ

تدبر در ساحت بیت

تدبر در بیت به معنای شناخت و گرایش به حدود و محدودهای است که خداوند برای فراهم ساختن امکانات، ایجاد آرامش و تجدید قوا برای تجلی اسماء به نوع انسان عطا کرده است. در این رهگذر زوجیت به عنوان زیر ساخت اولیه این محدوده، سببی است که رحمت الهی را در رَحِم هستی، جامعه و انسان جاری ساخته و ارحامی را با حریمی مشخص و تعیین شده بهانهای برای این تجلی قرا میدهد.

عناوین فصول کتاب در ادامه مطلب...

فاتحه: نگاهی به مختصات بیت

فصل اول: رحم و رحمت

فصل دوم: زوج و زوجیت

فصل سوم: رحِم

فصل چهارم: ارحام

فصل پنجم: حریم و حَرَم

خاتمه: اهلِ بیت
۹۲/۰۲/۲۳