مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۵ ق.ظ

ساختار وجودی انسان


هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان میآید نوعاً آن را ملازم با ترک محرمات و انجام واجبات میدانیم درحالیکه مفهوم وسیعتر و جامعتری دارد که از لوازم آن رعایت خط قرمزهای عقلی و شرعی است. چنانچه در کتب لغت آمده: «زکو به معنای دور ساختن آنچه حق نیست و خارج کردن آن از متن سالم است و این مانند برطرف کردن رذایل و بدیها از انسان و محیط اجتماعی اوست و همچنین مانند خارج کردن حقوق مردم از مال خویش یا خارج کردن باطل از متن حق است. فرق این کلمه با واژههای تطهیر و تهذیب در این است که در تطهیر نظر به پاک شدن از پلیدیهاست و در تهذیب نظر به حاصل شدن اخلاص و صلاح است اما در تزکیه نظر به دورساختن آن چیزی است که لازم است دور شود. مفاهیمی چون رشد، زیاد شدن، صلاح، طهارت، برکت و لیاقت که گاهی برای معنای این کلمه ذکر شده از آثار و لوازم آن است.» در این دروس سعی بر این است که هر چیزی را بر سر جای خود بگذاریم تا رشد کنیم و هدایت شویم.

عناوین دروس کتاب در ادامه مطلب...

درس اول: تحلیل مراحل وجودی انسان

درس دوم: حقایق هستی

درس سوم: هستی آفرین

درس چهارم: از حواس تا علم: «حس و خیال»

درس پنجم: از حواس تا علم: «وهم و عقل»

درس ششم: علم و ادراک

درس هفتم: تفکر

درس هشتم: الهام

درس نهم: مراحل از علم تا عمل: «ایمان»

درس دهم: مراحل از علم تا عمل: «فعل»

درس یازدهم: از علم تا عمل: «خصلتها، ملکات، شاکله و حالات»

درس دوازدهم: از علم تا عمل: «عمل»

درس سیزدهم: توجه نفسانی

درس چهاردهم: چرخه کمال

۹۲/۰۲/۲۳