مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوره ویژه متاهلین: (دوره اهل بیت نور) (دوره خانواده شکوفا)

این دوره ویژه افرادی است که تازه ازدواج کرده اند و یا در ابتدای ازدواج به سر می برند یا دوران عقد را سپری می کنند.


عناوین کارگاه‌ها:

شکوفا شدن در قلب خانه (بررسی سیر رشد زوجین در کنار هم):  در این کارگاه فرد با ظرفیتهایی که به واسطه ازدواج باید در او فعال شود آشنا می شود تا به واسطه شاخص های ارائه شده تحقق یا عدم تحقق آنها را در خود تشخیص دهد و در صورت عدم وجدان این شاخص ها به واسطه مهارتهای ارائه شده بتواند این ظرفیت ها را در خود فعال کند و به زندگی مطلوبی با سطح کیفی بالا دست یابد.مهارتهای زناشویی: (بررسی مهارتهای لازم برای ارتقای کیفیت روابط خصوصی)


بلوغ همسر بودن (بررسی بلوغ لازم برای همسر بودن در زندگی مشترک): در این کارگاه به موضوع بلوغ از این دریچه که بعد از ازدواج بلوغ لازم برای تداوم و حفظ زوجیت چیست نگریسته می شود.


 فرزند نشانه عشق ورزی (بررسی آمادگی های لازم برای حضور فرزند)


۹۴/۰۸/۲۶